[ ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม] [มาตรฐานการให้บริการ]

รับสำรวจ จัดทำ แผนที่ภาษี
Ltax3000 , LtaxOnline

โดย ทีมงานผู้เชียวชาญจาก CPGIS 2022

เราเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ให้บริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม LTAX GGIS และ LTAX 30000 v. 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4

บริการของเรา

ทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่เพียงแค่กระบวนการทางภาษีที่สำคัญ แต่ยังเป็นการทำให้ทรัพย์สินของคุณ มีความเป็นระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความเชี่ยวชาญในโปรแกรม LTAX GGIS และ LTAX 30000 v. 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 ซึ่งเราสามารถให้บริการดังนี้:

จัดทำแผนที่ภาษี: เราจะช่วยคุณจัดทำแผนที่ภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรของคุณ. สำรวจปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนที่แม่บท และการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรม LTAX GGIS และ LTAX 30000 v. 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4

จัดทำแผนที่แม่บท: เราทำการจัดทำแผนที่แม่บท ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยรวมข้อมูลแนวเขตการปกครอง, เขต, เขตย่อย, แปลงที่ดิน, ถนน, ทางน้ำ และรายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.

ปรับปรุงแผนที่แม่บท: เราทำการปรับปรุงแผนที่แม่บทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ.

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน: เราทำการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรวมแปลงที่ดิน, แบ่งแยกที่ดิน, การค้นหาราคาประเมินที่ดิน, และการโอนที่ดิน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.

การสำรวจข้อมูลภาคสนาม: เราดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, ป้าย, ใบอนุญาต (ถ้ามี) เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.

การนำเข้าข้อมูล: เราทำการนำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามลงในโปรแกรม LTAX 3000 VERSION 4.0 และ LTAX GIS 2.2 ให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรอินทราเน็ตได้.

การจัดอบรม: เราจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 เวอร์ชั่น 4.0 และ LTAX GIS) ให้สามารถนำข้อมูลแผนที่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมือง.

ทำไมควรเลือกเรา

  • ความเชี่ยวชาญ: เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนที่แม่บทและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และใช้โปรแกรม LTAX GGIS และ LTAX 30000 v. 4.0 อย่างเชี่ยวชาญ.
  • ความถูกต้อง: เราใส่ใจในความถูกต้องของข้อมูลและการปรับปรุงแผนที่เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทรัพย์สินของคุณถูกต้องตามกฎหมาย.
  • การสำรวจข้อมูล: เราทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามอย่างถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลแผนที่แม่บทและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของคุณสอดคล้องกับกฎหมาย.

ติดต่อเรา

หากคุณกำลังมองหาบริการในการจัดทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความเชี่ยวชาญ โปรแกรม LTAX GGIS และ LTAX 30000 v. 4.0

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนการเริ่มต้น. ขอบคุณที่เลือกเราเป็นคู่ค้าในการจัดทำแผนที่แม่บทและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของคุณ.

ที่อยู่: CPGIS PART.,LTD.

อีเมล: cpgis2022@gmail.com โทรศัพท์: 099-0672452 เว็บไซต์: https://CPGIS2022.COM

LINE: cpgis2022 กำลัง Register Official line