ระบบปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี แก้ไข และปรับปรุงระบบเดิมให้เป็นปัจจุบัน

 เป็นการต่อยอดจากระบบเดิมที่ทำไว้อยู่แล้ว ให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันด้วยการ ทำการ recheck  และสำรวจข้อมูลที่ขาดหาย ปรับปรุงมาตรา10 ให้เป็นปัจจุบัน  โดยจะได้ดำเนินการตามนี้

 • ปรับปรุงมาตรา 10
 • ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลเดิม ความซ้ำซ้อน ความไม่สมบูรณ์ อื่นๆ
 • สำรวจข้อมูล ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วเพิ่มเติมในระบบ Ltax3000 ให้ครบถ้วน 

ภาพถ่าย การใช้ประโยชน์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย

 • ปรับปรุง ราคาประเมิน
 • จัดทำแผนทีแม่บท LtaxGIS ให้ถูกต้องเชื่อมโยงกับ Ltax3000
 • รายงาน ภดส 3 รายงาน ผท 1 2 3
 • อบรมการใช้งาน LTAX3000 และเตรียมการเข้าสู่ Ltaxonline

 

 

 • จัดสร้าง และติดตั้งระบบ LTAX3000 Update ระบบ พร้อมติดตั้ง และโปรแกรมเสริม
 • นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลจากกรมที่ดิน ปรับปรุงมาตรา 10 ให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำแผนทีแม่บท LtaxGIS ให้ถูกต้องเชื่อมโยงกับ Ltax3000
 • สำรวจข้อมูล ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วเพิ่มเติมในระบบ Ltax3000 ให้ครบถ้วน ภาพถ่าย วัดขนาด กำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย
 • ปรับปรุง ราคาประเมิน รายงาน ภดส 3 รายงาน ผท 1 2 3
 • ระบบ ควบคุมการจัดส่งเอกสาร หนังสือทวงหนี้ หนังสือแจ้งเตือนการชำระ
 • อบรมการใช้งาน LTAX3000 เริ่มต้นจนถึงจัดเก็บภาษีทุกขั้นตอน และ เตรียมการเข้าสู่ Ltaxonline
 •  ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม เพื่อเข้าสู่ระบบ Ltax3000 เช่นจาก LtaxGo Ltax2000  Spatax Excel LtaxAccessd และระบบ LandTax อื่นๆ 
 • ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ Ltax3000 เข้าสู่ Ltaxonline ทำระบบขอรหัสเข้าใช้งาน บันทึกข้อมูล จัดการภาพถ่าย ตรวจสอบและทำรายงานทุกขั้นตอน จนเริ่มทำงานได้ 
 • จัดสร้าง และติดตั้งระบบ LTAX3000 Update ระบบ พร้อมติดตั้ง และโปรแกรมเสริม
 • นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลจากกรมที่ดิน ปรับปรุงมาตรา 10 ให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำแผนทีแม่บท LtaxGIS ให้ถูกต้องเชื่อมโยงกับ Ltax3000
 • สำรวจข้อมูล ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วเพิ่มเติมในระบบ Ltax3000 ให้ครบถ้วน ภาพถ่าย วัดขนาด กำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย
 • ปรับปรุง ราคาประเมิน รายงาน ภดส 3 รายงาน ผท 1 2 3 และรายงานอื่นๆ ตามต้องการ
 • ระบบ ควบคุมการจัดส่งเอกสาร หนังสือทวงหนี้ หนังสือแจ้งเตือนการชำระแบบออนไลน์
 • ระบบจัดการ น้ำปะปา ขยะ ออนไลน์
 • อบรมการใช้งาน LTAX3000 เริ่มต้นจนถึงจัดเก็บภาษีทุกขั้นตอน และ เข้าสู่ Ltaxonline